การรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจ

1.รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 จำนวน 400 อัตรา
บช.ศ. (ที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว)
รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564
กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน)
new ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 25 มี.ค. 64)

รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 เม.ย. 64)

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป)

การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ

1.รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.)
ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9 และ บช.น.
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2
new ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 25 พ.ย. 64)

รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 7 ธ.ค. 64)

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 65 เป็นต้นไป) 

2.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2564 จำนวน 100 อัตรา
สพฐ.ตร.
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ
new ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 25 มี.ค. 64)

รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 เม.ย. 64)

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป)

3.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 จำนวน 200 อัตรา
สพฐ.ตร.
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานเทคนิค)
new ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 25 มี.ค. 64)

รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 เม.ย. 64)

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป)

อบตำรวจ